Leslie Vernick

Slide 1 Slide 2

Pět indikátorů zlého a zkaženého srdce

(Leslie Vernick – asociace biblických poradců, části převzaté z knihy Tima Kellera)
www.leslievernick.com
www.christiancounseling.com

Jako křesťanští poradci, pastoři a pomocníci lidí máme často problém rozpoznat mezi zlým srdcem a obyčejným hříšníkem, který něco pokazil, není dokonalý a je třeba na různé způsoby slabý.

Myslím, že jeden z důvodů proč „nevidíme“ zlo, je ten, že je nám zatěžko věřit v existenci skutečně zlých jedinců. Nedovedeme si představit, že by nás někdo podvedl bez výčitky, zranil druhé a nelitoval toho, rozšiřoval nehorázné báchorky, aby pošpinil něčí pověst, nebo předstíral, že je duchovně vydaný a přitom neměl ani za mák Boží bázně.

Bible jasně říká, že mezi Božím lidem jsou vlci oblečení v ovčím rouchu (Jer 23,14, Tt1,10, Zj 2,2). Je pravda, že každé lidské srdce je náchylné k hříchu (Ř 3,23), a to zahrnuje zlo (Gen 8,21, Jk 1,4). Nikdo z nás se nedostává na Boží hranici morální dokonalosti. Nicméně, většina obyčejných hříšníků se nezapojuje s radostí do zlých podnětů a neradujeme se ani, když taková nutkání přichází. Cítíme třeba hanbu nebo vinu - a to správně (Ř 7,19-21). To se ale neděje u zlého srdce.

Zde je seznam pěti indikátorů, které ukazují na to, že možná jednáte se zlým srdcem spíše než jen s obyčejným hříšným srdcem. Pokud tomu tak je, tak to vyžaduje radikálně jiný přístup v jednání s takovým člověkem.

 1. Zlé srdce je expert ve vytváření zmatku a rozporu.
  Překrucuje fakta, uvádí v omyl, zavádí jinam, lže, vyhýbá se zodpovědnosti, popírá, odmítá realitu, vymýšlí si báchorky, a zadržuje informace. (Ž 5,8; 10,7; 58,3; 109,2-5; 140,2; Př 6,13,14; 6,18,19; 12,13; 16,20; 16,27,28; 30,14; Jób 15,35; Jr 18,18; Nh 6,8; Micheáš 2,1; Mt 12,34,35; Sk 6,11-13; 2.P 3,16)
 2. Zlé srdce je expert v klamání lidí svou přívětivou řečí a lichotivými slovy.
  Když se ale podíváš na ovoce jejich života nebo na to, jak jejich slova přechází v činy, tak nenajdeš skutečný důkaz Božího růstu nebo změny. Je to jen pára a zrcadla. (Ž 50,19; 52,2,3; 57,4; 59,7; 101,7; Při 12,5; 26,23-26; 26,28; Jób 20,12; Jr 12,6; Mt 26,59; Sk 6,11-13; …..
 3. Zlé srdce nutně potřebuje vládnout a také se toho dožaduje. Jeho nejvyšší autoritou je vlastní reference o sobě.
 4. Tito lidé odmítají zpětnou vazbu, skutečnou vykazatelnost, vytvářejí si svá vlastní pravidla pro život. Používají Písmo ke svému prospěchu, ale ignorují a odmítají pasáže, které by vyžadovaly sebekorekci a pokání.

 5. Zlé srdce to hraje na soucit důvěřivých lidí (lidí, kteří to myslí dobře), často vytahuje kartu „milost“.
  Vyžadují milost, ale sami žádnou nedávají. Vyžadují srdečnost, vřelost, odpuštění a intimitu od těch, jimž ublížili, bez špetky empatie k bolesti, kterou způsobili. A nemají skutečný záměr opravdu nahradit škodu nebo tvrdě pracovat na tom, aby znovu získali zničenou důvěru.
 6. Zlé srdce nemá svědomí ani výčitky. Takový člověk nebojuje proti hříchu ani zlu – on se z něj těší. Celou dobu má masku někoho s ušlechtilým charakterem.

Pokud pracujete s někým, u koho se projevují tyto vlastnosti, je důležité ho okamžitě konfrontovat. Musíte nazvat zlo zlem. Čím déle se budete snažit s ním argumentovat nebo mu prokazovat milost, tím víc se jako křesťanský poradce stáváte pěšákem v jeho hře.

  Tito lidé chtějí, abyste věřili, že:
 1. Jejich hrozné činy nemají žádné vážné nebo bolestivé důsledky.
  Když řeknou: „promiň“, tak od vás jako poradce chtějí, abyste je obhájil u toho, komu ublížili a zajistil jim amnestii. Věří, že milost znamená, že dostanou okamžitou imunitu a nedostaví se žádný důsledek ve vztahu, který utrpěl jejich vážným hříchem. Věří, že odpuštění je opravňuje k úplnému usmíření a budou na vás a oběť vyvíjet tlak, abyste to přijali a podřídili se tomu.
  Bible nás varuje - Iz 26,10.
  Bible také říká, že mluvení zlé lidi nevyburcuje, ale mohou to udělat bolestivé důsledky. Ježíš neprobudil farizeje mluvením, ani Boží rada neovlivnila Kaina. Navíc, Bible ukazuje, že když někdo opravdu lituje bolesti, kterou způsobil, tak se snaží horlivě napravit a vynahradit ublížení těm, kteří trpěli jeho hříchem (připomeňte si Zacheovu reakci, když dělal pokání z chamtivosti v Lk 19).
  Tim Keller píše: “Pokud jste se stali obětí ohavného zločinu, pokud jste trpěli násilí a násilník (nebo dokonce soudce) říká: ‚Promiň, mohli bychom obrátit list? Nechat to plavat?‘ a ty řekneš: ‚Ne, to by byla nespravedlnost‘, tvoje odmítnutí nemá vůbec nic společného s hořkostí nebo pomstou. Pokud ti bylo ublíženo, tak víš, že když se řekne ‚promiň‘, že to nikdy nestačí. Je potřeba ještě něco – nějaký druh nákladné náhrady k tomu, aby se věci narovnaly.
  Jako bibličtí poradci – nespolčujme se se zlem, tedy s ďáblem, tím, že svoji pozornost zaměříme na oběť, po které budeme vyžadovat, aby odpustila, zapomněla a znovu důvěřovala, a to i bez důkazu, že by proběhla jakákoliv vnitřní proměna. Přísloví říká: „Jako spoléhat na zlomený zub nebo vyvrtnutou nohu je vkládat naději v nevěrného (zrádného, falešného, proradného) člověka v den soužení.“ (Př 25,19).

 2. Zlý člověk bude také chtít, abyste věřili, že:
 3. „ Pokud mluvím jako znovuzrozený křesťan, tak jím jsem, i kdyby moje činy nebyly v jednotě s mými slovy.“

Vzpomeňte si, Satan se vydává za anděla světla (2K 11,13-15). On zná víc pravé teologie než ty nebo já budeme kdy znát, ale jeho srdce je zlé. Proč? Protože zná pravdu, avšak nevěří jí ani ji nežije.

Bible používá různá silná vyjádření vůči těm, jejichž skutky nejsou v souladu s jejich mluvením (1J 3,17,18; Jr 7,8-10; Jk 1,22,26). Jan Křtitel to nejlépe vyjádřil, když káral náboženské vůdce.

„ Dokaž tím, jak žiješ, že jsi dělal pokání ze svých hříchů a obrátil ses k Bohu.“ (Lk 3,8).

Pokud týden co týden slyšíš pořád ty stejné věci, ale „ skutek utek“ a změna žádná, tak máš všechny důvody pochybovat o tom, jaký má dotyčný člověk vztah k Bohu.

Součástí naší zralosti jako duchovních vedoucích, je, že jsme trénováni k rozlišování mezi dobrem a zlem, a bez toho můžeme být lehko oklamáni. (Žd 5,14).

Pokud konfrontujete zlo, tak je šance, že to zlé srdce už se u vás pastorovat nebude, protože temnota nesnáší světlo (J3,20) a hloupí a ti, co mají zlé srdce, odmítají korekci (Při 9,7-8). Ale tenhle výsledek je určitě lepší, než dovolit zlému srdci věřit, že vás dostalo na svoji stranu anebo tomu, že „ není tak špatný“ a nebo „že je mu to opravdu líto“ nebo „že se mění“, když se ve skutečnosti nemění.

Daniel říká: „Ničemové budou jednat jako ničemové.“ (Daniel 12,10), což nutně přináší otázku: „Myslíš si, že ničema se může skutečně změnit?“

Tim Keller, Jesus the King, str 172

 • 22. červen 2015