Opět náhoda???

Svědectví o tom, co se stalo v Plzni v přestávce konference s Wolfhardem Margiesem (Berlín), která se konala v pátek a v sobotu 9. a 10.10. 2015. Bůh nám rád připravuje takové náhody.

SVĚDECTVÍ!
Včera večer jsem šla "hledat poklady" se skupinou lidí z mého sboru. Hledání pokladů probíhá tak, že se zeptáme Boha, koho můžeme povzbudit, požehnat a pak jdeme na ulice a nacházíme poklady, které Bůh zjevuje v lidech a žehnáme jim, ať už skrze modlitbu, prorocké slovo, atd. Setkali jsme se společně v jedné kavárně a před tím než jsme vyrazili, seděla tam vedle mne také jedna paní, která nepatřila k naší skupině. Začala jsem si s ní povídat, měla na srdci propojovat generace lidí.
Vedoucí naší skupiny nám povídal o tom, jak to chodí s hledáním pokladů a ona také poslouchala. Velmi se jí to dotklo. Když jsem se ptala Boha, koho mohu povzbudit, dostala jsem ji na srdce. Tak jsem zůstala a povídala si s ní trochu víc a ona mi řekla, že poslední dva týdny hledá, jak se dostat blíž k Bohu. V průběhu našeho povídání mi pro ni přišla slova povzbuzení a modlila jsem se za ni. Plakala a děkovala nám za to setkání. Cítila Boží dobrotu a lásku.
Evangelium je jednoduché. Miluj svého bližního.
Jennifer Alexander, Praha

TESTIMONY!
Last night, I went "treasure hunting" with a group from my church. This kind of treasure hunt is when we ask God who we can encourage and bless and then we go into the streets and find the treasures God has revealed in people and we bless them, whether through prayer, a prophetic word, etc. We met at a coffee shop before going and before we even left the coffee house, there was a lady sitting next to me that was not part of our group. I started talking to her and she has a big heart for brining the generations together.
Our group leader started to tell us then about the treasure hunt and she was listening too. She was really touched. While I was asking God who I could encourage, he put her on my heart. So I stayed to talk to her more and she said for the last two weeks she's been searching for how to get closer to God. As we were talking more, I got some words of encouragement for her and prayed for her. She wept and thanked us for this meeting. She felt the kindness and love of God.
The Gospel is simple. Love the one next to you.

Jennifer Alexander, Prague

  • 21. říjen 2015