One share (Aspoň kousek)

A reaction to "Bethel" party and Momentum party in Dlouhý, 15/08/2015
I felt so refreshed and encouraged to be with you all. Your kindness, love and freedom in Jesus blessed me. One of the kids came up to me and gave me a prophetic drawing and the message in it was part of what God continues to speak to me to encourage me. Her word was very accurate. I was so excited to see children released into ministry as full partners in the Spirit. This is the first time I've seen this in the Czech Republic. 
Another lady also prophesied over me and her word also really encouraged my heart. 
I was so blessed by the humility of the men. They were not threatened by women and supported them in leadership roles, also as full partners in the Spirit. This is not something I experience in every Christian setting. And being a woman in leadership, my heart felt affirmed, valued and welcomed. That is beautiful! 
When the pastor was speaking, his humility and honesty was refreshing. His leadership felt safe and free from manipulation and control. He was honest about things that were both positive and negative and things that they need to overcome. Authentic community and leadership is a treasure and I'm grateful to encounter it!
During the worship I felt the presence of God that brought my heart peace and strength. I could see people's hearts so open and humble before God and God was meeting us in that place with His presence. It was wonderful! 
In my experience living in Czech for 4 years, I've noticed that Czech people are not as open to share as Americans. But with you all, it was not about our individual cultural differences, it was about the kingdom. I had a couple of great, deep conversations, where our hearts connected and we shared about vulnerable things and encouraged and prayed for one another. I cannot put into words how this blessed me. Living in a foreign country is not always easy, but with you I felt at home, like we were all from the same home, the Kingdom of God. 
The fire tunnel at the end was so fun. I love celebrating God! 
(Jennifer Alexander), IHOP, Králova zahrada

Reakce na "Bethel" party a Momentum party v Dlouhém, 15.8.2015

Cítila jsem se s vámi občerstená a povzbuzená. Vaše laskavost, láska a svoboda v Ježíši mi byla požehnáním. Jedno z dětí ke mně přišlo a dalo mi prorocký obrázek a ten obsah byl součástí něčeho, o čem se mnou Bůh neustále mluví a v čem mě povzbuzuje. Slovo té dívky bylo velmi přesné. Byla jsem nadšená, že vidím děti uvolněné do služby jako plnohodnotné partnery v Duchu. To je poprvé, co jsem něco takového viděla v ČR.

Jiná paní mi také prorokovala a její slovo mě velmi povzbudilo.

Byla jsem velmi požehnaná pokorou mužů. Nebáli se, že by je ženy ohrožovali a naopak je podporovali ve vedoucích rolích, jako plnohodnotné partnery v Duchu. Toto nezažívám v každém křesťanském seskupení. A protože jsem žena a vedoucí, cítila jsem se v srdci potvrzená, hodnotná a vítaná. To je nádherné!

Když mluvil pastor, jeho pokora a upřímnost byla občerstvující. Jeho vedení bylo bezpečné a svobodné od manipulace a ovládání. Mluvil upřímně o pozitivních i negativních věcech, které je potřeba překonávat. Autentické společenství a vedení je poklad a jsem vděčná, že jsem ho mohla objevit!

Během uctívání jsem cítila Boží přítomnost, která v mém srdci vypůsobila pokoj a sílu. Viděla jsem otevřená a pokorná srdce lidí před Bohem a Bůh se s námi na tom místě setkal. Bylo to nádherné!

Už čtyři roky žiji v Čechách a zjistila jsem, že Češi nejsou tak otevření ke sdílení jako Američané, ale s vámi to nebylo o kulturních rozdílech, ale o království. Měla jsem několik hlubokých rozhovorů, kde se naše srdce propojila a sdíleli jsme se o křehkých věcech a povzbuzovali se a modlili za sebe navzájem. Nemohu slovy vyjádřit, jak moc jsem byla požehnaná. Žít v cizí zemi není vždy jednoduché, ale s vámi jsem se cítila doma, jako bychom byli všichni ze stejného domova, Božího království.

Ta "ulička" na konci, byla zábava. Moc ráda oslavuji Boha!

(Jennifer Alexander), IHOP, Králova zahrada, Praha

  • 28. srpen 2015