Bert Farias

překlad Andrea Lexová
Slide 1 Slide 2

Ježíš nám nikdy neřekl, abychom se modlili za nemocné

Přeloženo z časopisu Charisma Magazine

„Svolal si dvanáct apoštolů a dal jim sílu a pravomoc nad všemi démony i k léčení nemocí. Poslal je hlásat Boží království a uzdravovat nemocné…Vydali se na cestu a procházeli jednotlivé vesnice, hlásali evangelium a všude uzdravovali.“ (Lukáš 9,1-2,6)

Ježíš nám řekl, abychom uzdravovali nemocné. Neřekl nám, abychom se za nemocné modlili. Uzdravení by nemělo být osamocené, jedna-šance-ze sta-nebo-z tisíce. Uzdravení by mělo být všude. Je to součást evangelia. To způsobí, že se masy otevřou pro evangelium. Je to Boží zvonění k večeři pro hříšníky, aby přišli a byli spaseni.

Ježíš nám přikázal uzdravovat nemocné.
Samozřejmě, že modlitba za nemocné jsou biblické (Jakub 5,14-15), zvláště pro ty, co jsou v církvi, a zajímavé je, že v evangeliích a ve Skutcích to nikdo nedělal.

Co nám to říká? Odhaluje to autoritu, kterou církev má, ale o které ještě neví, že ji vlastní.
Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří (Marek 16,15-20). Nám byla dána autorita vyhánět démony a uzdravovat hříšníky, co jsou nemocní; to jsou dvě z těch znamení. Proč v této moci nechodí víc praktikujících věřících? Musí to být proto, že nevěříme. Jediná dovednost, kterou Ježíš vyžaduje, aby došlo k uzdravení nemocných, je věřit.

Tak tu záležitost nekomplikujme. Vezměme Ježíše za Slovo.
Všimněte si instrukcí, co dává svým 12.
„Cestou hlásejte: ‚Přiblížilo se království Nebes.‘ Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony – zadarmo jste přijali, zadarmo dejte.“ (Matouš 10,7-8)

A jaké dal instrukce svým 70?
„… uzdravujte v něm nemocné a říkejte jim: ‚Přiblížilo se k vám Boží království.‘“ (Lukáš 10,9)
Ještě jednou tedy, Ježíš neřekl svým učedníkům, aby se modlili za nemocné. Nařídil jim, aby nemocné uzdravovali.
Moc je v proklamaci (vyhlášení). Řekněte jim, co Bůh udělá. Na to je potřeba odvaha.Odvaha přináší více výsledků.
Například, když vidíte hříšníka, který je nemocný, zeptejte se na jeho stav. Jak se to stalo? Jak dlouho už to má? Běžný rozhovor také pomůže upevnit jeho a vaši pohodu.

Pak mu řekněte, co řekl Ježíš učedníkům, aby říkali: „Mám pro vás dneska dobrou zprávu! Přiblížilo se k vám Boží království.“
Možná na vás bude trochu divně koukat, ale pokračujte v té výzvě pro něj.

„Když mi dáte svoji ruku, vstoupí do vás Boží moc a uzdraví vás.“
Když s tím bude ten člověk souhlasit, tak zbytek je jednoduchý. Přikažte mu, aby se uzdravil. Uvolněte do něj Boží moc. Věřte, že hned, jak se ho dotknete, tak se ho dotýká Ježíš.

A teď přichází ta důležitější část. Požádejte ho, aby se vyzkoušel. Aby udělal něco, co nemohl. Pomozte mu jednat podle toho slova. Ohnout se, zakroutit, chodit. Hýbejte tou částí těla, která bolela nebo nebyla pohyblivá. Veďte ho k tomu, aby jednal. Nepřestávejte. Pracujte s ním. Pokud na něj musíte položit znovu ruce, tak to udělejte.

Mladá studenta přišla k nám domů, aby mi vysvětlila, proč nebyla několik týdnů na hodinách v biblické škole. Spadla jí kláda na nohu a zlomila ji. Noha natekla a nemohla s ní pohnout. Neměla peníze ani pojištění, aby si ji mohla nechat dát do sádry.
Položil jsem na nohu ruce a přikázal jsem jí, aby s ní pohnula a ohnula ji. Nejprve se jí od bolesti kroutil obličej, ale říkal jsem jí, ať s tím hýbe, protože Boží moc je v její noze a pracuje tam. Po třetím nebo čtvrtém pokusu se rozplakala. Bolest odešla a ona mohla úplně normálně ohnout nohu.
Ještě víc plakala. A když jsem se s ní rozloučil, viděl jsem jí z okna, jak kráčí naší prašnou ulicí s rukama zdviženýma a chválí Boha. Úžasný Ježíš. Co všechno by mohl udělat, kdybychom mu jen věřili?

Mohl bych vám říct mnohem víc takových svědectví.
Naučil jsem se, že moc je ve vyhlašování (proklamaci). Řekněte člověku, který má problém nebo neschopnost, co Bůh bude dělat.
Nemodlete se za něj. Uzdravte ho! Moc je ve jménu Ježíš.

Modlitba může být zavřená do krabice nevěry. Často je to chabý pokus doufání, že se něco stane.
Ježíš nám řekl, abychom uzdravovali nemocné. Nejde o to zkoušet, jestli to bude fungovat.
Nebe ti dalo autoritu. Chybí ti pouze odvaha. Jdi a udělej to hned a podej mi pak dobrou zprávu.
„Oni vyšli a vyhlásili všude evangelium, Pán pracoval s nimi a potvrzoval to slovo znameními, která je doprovázela. Amen“ (Marek16,20).

Bert M. Farias, vede k probuzení, zakladatel Holy Fire Ministries (služba svatý oheň), je autorem několika knih, jeho poslední Můj synu, Můj synu – krásná otcovsko-synovská kniha, jejímž spoluautorem je jeho syn Daniel, má za cíl vytrénovat svatou generaci...

  • 9. leden 2015